Spring naar content

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

BIZARIUM zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het BIZARIUM, de redelijk te verwachte wens van de Bezoeker te laten verlopen. BIZARIUM zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1 Deze voorwaarden hebben betrekking op bezoeken aan het Museum.

Artikel 1.2 Onder 'Museum' wordt in deze voorwaarden verstaan het geheel van ruimten dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van BIZARIUM valt, daaronder begrepen, de vrij toegankelijke publieke ruimte, de publieke ruimten waarvoor een toegangsbewijs nodig is. De ruimten buiten het gebouw, waaronder het voorterrein en de parkeergelegenheid, vallen niet onder het Museum.

Artikel 1.3 Onder ‘Bezoeker(s)' wordt verstaan iedereen die op enige manier het Museum betreedt.

Artikel 1.4 Onder de bezoekersovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen de Bezoeker en het BIZARIUM op het moment dat een Bezoeker het Museum betreedt.

Artikel 1.5 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op elke Bezoeker.

Artikel 1.6 Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van BIZARIUM www.bizarium.com. Tevens zijn de voorwaarden bij de ticketkassa te verkrijgen.

 

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1 Het Bizarium is gerechtigd om haar prijzen te wijzigen. Alle door BIZARIUM gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. BIZARIUM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele door BIZARIUM gemaakte fouten in aan de Bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. BIZARIUM is evenmin aansprakelijk voor fouten van derden.

Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en een voucher of enige kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan het personeel.

Artikel 2.3 Artikel 230p sub e van het Burgerlijk Wetboek - Boek 6, is van toepassing op alle soorten tickets die via de website gekocht zijn. Op grond van dat wetsartikel is het herroepingsrecht uit de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding. De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 2.4 De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, niet rechtstreeks is verkregen van het Bizarium of een daartoe door het Bizarium bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5 Het Bizarium restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet 1998), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. Restitutie vindt uitsluitend plaats indien de bezoeker niet in staat is het museum alsnog, dezelfde of de eerstvolgende dag te bezoeken, met gebruikmaking van hetzelfde toegangsbewijs

 

Toegang tot het Museum

Artikel 3.1  De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd het Bizarium te betreden.

Artikel 3.2 De bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Bizarium ontzegd indien het Bizarium vaststelt dat:

*Het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Bizarium of een daartoe door het Bizarium bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon;

*De Bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestemde stoffen verkeert;

*De Bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren;

 

Verblijf in het  Museum

Artikel 4.1 Gedurende het verblijf in het Museum dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is tevens verplicht de door personeel van BIZARIUM gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.

Indien naar het redelijk oordeel van personeel van BIZARIUM, de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de verdere toegang tot het Museum worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten of schade.

Artikel 4.2 Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden. Ouders, leraren en begeleiders van groepen zien er strikt op toe dat tentoongestelde objecten en materialen niet worden aangeraakt

Artikel 4.3 Het is de Bezoeker onder meer verboden om in het Museum:

  1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  2. andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
  3. andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, draagbare muziek-spelers of andere bronnen van geluidsoverlast;
  4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een Bezoeker met identificatiepas begeleiden;
  5. te roken,
  6. meegebrachte etenswaren en andere consumpties te nuttigen in het Museum.
  7. zonder toestemming van het personeel van BIZARIUM voorwerpen of stoffen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, vouwfietsen, paraplu's of grote tassen, mee te nemen in de expositieruimte, dan wel andere door BIZARIUM aangewezen plaatsen. Deze kunnen worden afgegeven op een door BIZARIUM aan te wijzen plaats;
  8. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per daarvoor geschikt vervoermiddel te worden vervoerd; evenzo zien docenten en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken;
  9. Wettelijk verboden zaken/artikelen in het gebouw mee te nemen of te nuttigen.

Indien een Bezoeker de hierin genoemde verboden overtreedt, dan wel een door een medewerker van BIZARIUM gegeven instructie niet opvolgt, kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Museum worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs;

  1. beschadigingen aan te brengen aan het Museum, dan wel de daarin tentoongestelde of anderszins aanwezige (on)roerende zaken.

 

Artikel 4.4 In gevallen waarin de veiligheid van personen, goederen of de collectie zulks redelijkerwijs vereist, kan personeel van BIZARIUM, inzage verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan personeel de Bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het Museum mee te werken aan een fouillering. Indien de Bezoeker weigert zijn of haar medewerking te verlenen, kan hem/haar (voor een langere periode) de toegang tot het Museum worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van een toegangsbewijs, dan wel andere kosten of schade.

Artikel 4.5 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BIZARIUM is het de Bezoeker verboden om beeld- of andere opnamen te maken in de expositieruimte. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van BIZARIUM elke beeld- of andere opnamen die in het Museum gemaakt zijn, openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook en met inbegrip van elektronische media. BIZARIUM is bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Museum in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking hieraan kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Museum worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Artikel 4.6 Bij constatering van diefstal, vernieling, een overtreding van artikel 3.5, of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, zal de Bezoeker de toegang tot het Museum worden ontzegd, zal aangifte worden gedaan bij de politie en zal de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 4.7 BIZARIUM behoudt zich het recht voor van de Bezoeker beeld en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

Artikel 4.8 Er is cameratoezicht In het Bizarium. Camerabeelden worden gedurende veertien dagen bewaard. Het museum voldoet hiermee aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens op dit vlak heeft opgesteld. Indien er een incident is vastgelegd, zoals een strafbaar feit, worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Indien het Bizarium daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld, conform de Wet politiegegevens.

 

Klachten

Artikel 5.1 BIZARIUM zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Museum of de door BIZARIUM georganiseerde evenementen overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Museum. Voorts informeert BIZARIUM het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 5.2 Het Bizarium zal zich inspannen om het bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. Het Bizarium kan hieromtrent echter geen garanties geven. In het bijzonder kan zij niet garanderen dat:

*de voorwerpen uit de vaste collectie te allen tijde zichtbaar zijn;

*het museumcomplex te allen tijde in zijn geheel voor bezoek toegankelijk is;

*het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

*het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

*het bezoek niet verstoord zal worden door overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. Klachten met betrekking tot de hier genoemde omstandigheden, worden dan ook niet in behandeling genomen.

Artikel 5.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen BIZARIUM en de Bezoeker dienen binnen 14 dagen nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk of per email BIZARIUM te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclamering die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 5.4 BIZARIUM onderzoekt de klacht en streeft naar beantwoording (schriftelijk dan wel per email) binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn. Aan de niet tijdige beantwoording van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid van het Museum

Artikel 6.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door het BIZARIUM en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het BIZARIUM nimmer aansprakelijk.

Artikel 6.1 Het Bizarium aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit dit artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid van het Bizarium is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het toegangskaartje, of, indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat het Bizarium ter zake uitgekeerd krijgt van haar verzekering.

Artikel 6.2 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is.

Artikel 6.3 In geen enkel geval is het BIZARIUM gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan: a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van het BIZARIUM aan het BIZARIUM ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding. 

Artikel 6.4 Aansprakelijkheid van het Bizarium voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst of loon- en gevolgschade, is uitgesloten. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op het Bizarium geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

Artikel 6.5 Het Bizarium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door de bezoeker in bewaring zijn gegeven.

 

Overmacht

Artikel 7.1 Als overmacht voor BIZARIUM die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming BIZARIUM niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door BIZARIUM zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 7.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan BIZARIUM gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst.

 

Gevonden voorwerpen

Artikel 8.1 Door de Bezoeker in het Museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie. 

Artikel 8.2 BIZARIUM zal zich naar redelijkheid inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en heeft hiertoe indien de aard van het gevonden voorwerp hier aanleiding toe geeft zo nodig contact met de politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een redelijke termijn in bewaringneming door BIZARIUM, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende kunnen, indien de aard van het gevonden voorwerp hier aanleiding tot geeft, worden overgedragen aan de politie.

Artikel 8.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

 

Overige voorwaarden

Artikel 9.1 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van BIZARIUM.

Artikel 9.2 Indien en voor zover voor de aanschaf van toegangsbewijzen of kortingsvouchers of vanwege enige andere aanleiding persoonsgegevens van de Bezoeker zullen worden verkregen en bewaard, geldt dat BIZARIUM een bewerker is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BIZARIUM zal de gegevens juist, nauwkeurig, toereikend, ter zake dienend, gelet op de doeleinden behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan als aangegeven.

 

Toepasselijk recht

Artikel 10.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en BIZARIUM is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2  Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en BIZARIUM voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is onverminderd het recht op hoger beroep of cassatie.      

 

BIZARIUM ,Oktober 2020

Bizarium - Hoogstraat 35

4524 AA SLUIS Nederland

KVK: 62753223

Scroll naar boven